Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

26 martie 2017
de OrthoWords
2 Comentarii

Sedelnele şi Tricântarea Triodului (alcătuire ale lui Iosif şi Teodor) şi Sinaxarul Mineiului în Lunea din a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post(15 martie 2010)

Sedelnele şi Tricântarea Triodului (alcătuiri ale lui Iosif şi Teodor) şi Sinaxarul Mineiului în Lunea din a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post(15 martie 2010)

 

 
 

26 martie 2017
de OrthoWords
1 Comentariu

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei despre inima curăţită prin dragoste şi pocăinţă

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei

despre inima curăţită prin dragoste şi pocăinţă 

(31 martie 2010)

      O, sfântă, curată dragoste, pe care a pus atât de mare preţ Domnul Iisus Hristos, dragoste din care noi avem atât de puţin şi căreia suntem datori să îi urmăm! Izbitoare este deosebirea dintre acele căpetenii (Ps. 2, 2) şi apostolul-trădător – suflete negre,necredincioase, ticăloase – pe de o parte, şi curva dispreţuită de către toţi, dar cu inima curăţită prin dragoste şi prin pocăinţă, pe de alta.

      Să urmăm ei şi dragostei ei faţă de Domnul. Oare nu suntem păcătoşi cu toţii? Avem cumva multă dragoste? Şi avem măcar o picătură de pocăinţă adevărată? Este oare plină inima noastră de dragoste care să stoarcă râuri de lacrimi ori să spargă într-un avânt evlavios vas demult preţ pentru Domnul? Deci, iată cum sunt oamenii care s-au perindat prin faţa ochilor noştri duhovniceşti când s-a citit Evanghelia de acum. Aşa sunt şi oamenii ce se perindă zilnic prin faţa ochilor noştri, adică oamenii care ne înconjoară.

       Legiuită este nemulţumirea noastră împotriva cărturarilor şi a fariseilor – dar Sfânta Scriptură, nu ne arată degeaba chipuri de oameni plini de nedreptate, răutate şi necredinţă, ci ca pildă a ceea ce nu trebuie să devenim noi înşine. Nu trebuie să ne fie îndeajuns tulburarea şi nemulţumirea, ci trebuie să cugetăm şi la noi înşine cu adâncă sinceritate: oare nu este şi în noi ticăloşia acestor cărturari, farisei şi arhierei? Domnul Iisus Hristos i-a numit făţarnici, fiindcă făţărnicia şi prefăcătoria erau trăsăturile de căpetenie ale caracterului lor. Iată, se cuvine să ne gândim dacă nu este şi în noi această trăsătură a făţărniciei – după care va trebui să mărturisim că este.

        Dacă Domnul le-a spus fariseilor că ei se îndeletnicesc doar cu curăţirea pe dinafară apaharului şi a blidului, în vreme ce pe dinăuntru, sunt plini de răpire şi viclenie, trebuie să negândim şi noi: nu cumva ne prefacem în faţa oamenilor că suntem buni, curaţi, evlaviosi, cumse prefăceau fariseii?

      Din păcate, mulţi sunt şi printre noi învăţătorii de lege, fariseii, făţarnicii, care înEvanghelie sunt numiţi pui de vipere (Lc. 3, 7), dar care se bucură de multă cinstire în popor. Se află şi printre noi unii asemenea cu Iuda, dar alţii sunt asemenea curvei care s-a pocăit, cu inima plină de dragoste pentru Domnul.

        Să luăm aminte la inima noastră, să cântărim ce iese din noi şi din gurile noastre, nu ce intră în ele. Să trăim după poruncile sfintei dragoste, fiindcă toată legea lui Hristos se cuprinde într-o rostire: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Mt. 22, 39; Mc. 12, 31;Lc. 10, 27). Să ne amintim de lucrul acesta şi atunci Dumnezeu ne va binecuvânta şi ne va ierta toate păcatele. Amin.

 

 

25 martie 2017
de OrthoWords
2 Comentarii

Canoanele Triodului în Duminica a patra a Sfântului şi Marelui Post

Canoanele Triodului în Duminica a patra a Sfântului şi Marelui Post
(14 martie 2010)

- Duminica Sf. Ioan Scărarul –

 

25 martie 2017
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA APOSTOLUL DIN DUMINICA A PATRA DIN POST (2015)

25 martie 2017
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A PATRA DIN POST (2014)

25 martie 2017
de admin
0 Comentarii

CUVÂNT AL SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT LA DUMINICA A PATRA DIN POST

 

25 martie 2017
de OrthoWords
0 Comentarii

Cuvânt al Sf. Inochentie de Odessa la Duminica a IV-a din Postul Mare

Cuvânt al Sf. Inochentie de Odessa la

Duminica a IV-a din Postul Mare

”De ce trebuie să postim?”


Să postim post bine-primit şi plăcut Domnului. Adevăratul post este înstrăinarea de răutăţi, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire şi de jurământul mincinos” (Stihira stihoavnei de Luni, Săptămâna I).

Această cântare bisericească se poate considera pe drept cuvânt, fraţilor, ca cea mai deplină învăţătură pe care Sfânta Biserică ne-o dă cu privire la toate Sfintele posturi şi mai cu seamă cu privire la Postul Mare, pe calea căruia ne aflăm.

Cuvântările şi predicile noastre adesea sunt slabe, încurcate şi plictisitoare, dar învăţătura Sfintei Biserici este întotdeauna pe cât de scurtă, tot pe atât şi de puternică şi uşor de priceput pentru toată lumea. Iată pentru ce această cântare este vred­nică de cercetat în amănunţime, spre a vedea, din ea, ce ne spune şi ce ne învaţă Sfânta Biserică despre Sfintele posturi.

Să postim post bine-primit şi plăcut Domnului! Adică sunt şi posturi neprimite şi neplăcute Domnului. Care sunt aceste posturi?….. ”

Sursa: “Predici la Postul Mare după Arhiepiscopul Inochentie al Odesei“, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

25 martie 2017
de OrthoWords
5 Comentarii

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei la Duminica a IV-a din Postul Mare

Sf. Ioan Scărarul

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei la

Duminica a IV-a din Postul Mare

Duminica Sf. Ioan Scărarul

 

               Sfântul Ioan Scărarul s-a născut în jurul anului 579 şi a adormit întru Domnul în anul 649. A intrat în mănăstirea din muntele Sinai la vârsta de 16 ani. Până la acea vârstă dobândise o pregătire solidă în toate ştiinţele acelei vremi, fapt care ar indica provenienţa sa dintr-o familie înstărită.
               Aleasa sa pregătire în ştiinţele vremii i-a adus numele de Ioan Scolasticul, iar vieţuirea în Muntele Sinai, numele de Ioan Sinaitul. Acum însă este cunoscut sub numele de Ioan Scărarul, datorită cărţii Scara dumnezeiescului urcuş, pe care a scris-o la sfârşitul vieţii sale.
               În mânăstire l-a avut ca povăţuitor pe Cuviosul Martirie, vreme de 19 ani. După moartea acestuia, Sfântul Ioan s-a retras într-un loc izolat, numit Thola, la 5 mile de mănăstire, unde a vieţuit în linişte vreme de 40 de ani.
             Spre sfârşitul vieţii a fost rugat de monahi să primească a fi egumen al Mănăstirii Sinai. În timpul cât conducea pe monahi pe calea desăvârşirii, a alcătuit scrierea Scara, la rugămintea egumenului Ioan al Mănăstirii Rait, aflată la 60 de mile de Mănăstirea Sinai. “Scara dumnezeiescului urcuş” este alcătuită din 30 de “Trepte” (capitole) şi se află şi în volumul IX din Filocalia românească.
              Pomenirea sa se face la 30 martie.

25 martie 2017
de admin
1 Comentariu

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA A PATRA DIN SFÂNTUL ŞI MARELE POST (2013)

 

25 martie 2017
de admin
0 Comentarii

PREDICA LA DUMINICA A PATRA DIN POST A IEROM. GRIGORIE (Sihăstria Putnei, 2013)