Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

Cuvânt al Sf. Ioan Gură de Aur la Sfânta şi Marea Luni

| 1 Comentariu

Cuvânt despre Evanghelia de la Matei,
care se citeşte în
Sfânta şi Marea Luni, la Liturghie

(Mt. 24, 3-35)

„După ce Iisus a vorbit despre pierirea Ierusalimului, acum El aduce vorba despre venirea sa cea de-a doua şi descrie ucenicilor Săi semnele aceleia; dar nu numai lor, ci şi spre folosul nostru şi al neamurilor viitoare. El zice „atunci”. Acest „atunci” nu va spună că cele următoare sunt legate după timp cu cele înainte mergătoare, sau au să se întâmple îndată după , aceea, ci numai că ele au să se întâmple în viitor.
Atunci, de va zice vouă cineva: „Iată aicea este Hristos, sau acolo”, să nu credeţi. Când a grăit despre pieirea Ierusalimului, el a vorbit si despre profeţii cei mincinoşi, care vor amăgi oamenii în timpul Apostolilor; dar cu mult mai rău descrie el pe profeţii cei mincinoşi care se vor arăta cu puţin timp înainte ele pieirea lumii; „ei vor da semne mari şi minuni, cât să amăgească, de va fi cu putinţă, pe cei aleşi”. Aici vorbeşte el de Antichrist şi de slugile lui, despre care şi Pavel zice: „a căruia venire este dinspre lucrarea Satanei, întru toată puterea şi semne şi minuni ale minciunii, şi cu toată amăgirea pentru cei pieritori” (II Tes. 9, 10).
Abia va sosi Antichrist şi profeţii săi, şi Hristos Se va arăta. „Soarele se va întuneca” aceasta nu va să zică se va desfiinţa, ci va fi covârşit de strălucirea venirii Sale; „şi stelele din cer vor cădea”, căci ele atunci nu vor mai fi trebuincioase, nemaifiind noapte.
„Si puterile cerului se vor clăti” pe bună dreptate, când ele vor vedea o aşa de mare schimbare. Căci dacă îngerii, precum zice Iov (Iov 38, 7), s-au uimit şi-au lăudat pe Dumnezeu cand s-au făcut stelele, mai vârtos se vor uimi ei cand vor vedea o aşa de mare prefacere; şi vor privi toată lumea înaintea scaunului judecăţii lui Dumnezeu şi, împreună cu slujitorii lor, pe acei oameni supuşi pedepsei.
  „Atunci se va arăta semnul Fiului Omului pe cer”, adică crucea mai strălucită decât soarele. Soarele se va întuneca, iară crucea va străluci, căci ea este mai luminoasă decât razele soarelui. Si acest semn se va arăta spre a ruşina cu totul neruşinarea iudeilor. „Şi toate seminţiile lui Israel vor plânge”, când vor vedea crucea, căci ele nu au tras nici un folos din moartea lui Hristos şi au răstignit pe Acela căruia ar fi trebuit să I se închine. Iar după ce a amintit crucea, adaugă: „Şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă”.
Vai nouă în acea zi înfricoşată ! „

Un comentariu

  1. „Dumnezeul nostru este foc mistuitor; şi celor ce se apropie cu credinţă şi cu frică, ca de Dumnezeu, Împăratul şi Judecătorul nostru al tuturor, le arde şi le mistuie păcatele, iar sufletele le luminează şi le sfinţeşte; dar celor necredincioşi şi celor ce se apropie cu batjocură le arde şi le mistuie sufletele şi trupurile. Pentru aceasta între voi mulţi adorm bolnavi şi neputincioşi, adică mor nespovediţi şi neîndreptaţi.
    În sfârşit, vă rog, fraţii mei, şi zic: nici jurător sau călcător de jurământ, sau mincinos, sau clevetitor, sau desfrânat, sau preadesfrânat sau sodomit, sau răpitor, sau beţiv, sau hulitor, sau cu pizmă asupra fratelui său, sau ucigaş, sau vrăjitor, sau fermecător, sau otrăvitor, sau descântător, sau ghicitor, sau tâlhar, sau eretic să nu vină nespovedit şi nepregătit, sau să se apropie de înfricoşătoarele Taine ale lui Hristos, pentru că înfricoşător este a cădea în mâinile lui Dumnezeu celui viu; căci mai tăios este cuvântul lui Dumnezeu decât sabia cu două tăişuri, care ajunge până la încheieturi şi până la creier şi până la oase şi până la gânduri şi până la inimă. Deci vedeţi, fraţii mei, ca nimeni, nepocăit sau nepregătit, sau nevrednic, să nu se apropie ca să se împărtăşească cu înfricoşătoarele şi preacuratele Lui Taine. Căci Însuşi zice: Eu sunt Dumnezeul vostru şi nu este Dumnezeu afară de Mine. Eu sunt Cel ce iau viaţa şi Eu sunt Cel ce dau viaţa. Şi nu este cine să vă scoată pe voi din mâinile Mele. Căci El este Împăratul veacurilor, căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Părintele Lui cel fără de început şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururi şi în veci vecilor. Amin”.

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.